Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Stručný výtah:

Čtenářem knihovny se může stát po předložení občanského průkazu každý občan České republiky, který má trvalé nebo přechodné bydliště, pracoviště nebo školu v místě knihovny, nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat. Děti do 15 let se stanou čtenáři knihovny po předložení písemného souhlasu alespoň jednoho ze svých rodičů či zákonného zástupce. Příslušník jiného státu se musí prokázat povolením k pobytu.

Čtenářem se stává občan po zapsání do seznamu čtenářů a vydání čtenářského průkazu. Čtenář je povinen platit roční zápisné ve výši Kč 50,- děti a senioři 65+ a Kč 100,- dospělí. Po zaplacení zápisného obdrží čtenář čtenářský průkaz, který stojí Kč 10,-. Čtenář je povinen ohlásit jakoukoli změnu jména, či bydliště, dále pak i zaměstnavatele nebo školy.

Nechce-li se návštěvník stát stálým uživatelem knihovny a přesto si přeje nebo potřebuje vypůjčit knihu či jiný dokument, je to možné prostřednictvím tzv. jednorázové výpůjčky. V tomto případě pak uhradí poplatek ve výši Kč 40,-.

Knihy a ostatní knihovní jednotky si lze vypůjčit nejvýše na dobu jednoho měsíce. Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo si prodloužit jejich vypůjčení, a to nejpozději v poslední den výpůjčního období. Je-li ovšem kniha rezervována již dalším čtenářem, nelze dále její vypůjčení prodloužit a musí být vrácena. Jestliže čtenář knihy nevrátí ve stanovené lhůtě, bude bez písemného upozornění muset zaplatit za každý překročený měsíc pokutu ve výši Kč 10,-, při písemném upozornění (zaslání upomínky poštou) pak Kč 20,- (2. upomínka), 30,- (3. upomínka) a 50,- (4. upomínka). V případě nevrácení knih bude postupováno ve spolupráci s obecním zastupitelstvem.

Dále čtenář musí a je povinen bezodkladně ohlásit poškození nebo ztrátu knihy a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu:

  • stejným vydáním nebo fotokopií
  • ztrátu nahradit knihou stejné hodnoty + uhradit manipulační poplatek Kč 100,-
  • zaplatit původní cenu knihy + uhradit manipulační poplatek Kč 100,-

  

Čtenář nesmí vypůjčené knihy a ostatní knihovní jednotky půjčovat dalším osobám, ručí za ně celou dobu, kdy je má vypůjčeny.

Dokumenty, které jsou půjčená, má čtenář právo požadovat prostřednictvím zámluvenkové služby (rezervace).

Pokud čtenář nenajde v knihovně žádanou knihu, zprostředkuje mu knihovna výpůjčku pomocí Meziknihovní výpůjční služby (MVS). Čtenář hradí ceny požadované půjčující institucí nebo knihovnou a poštovné dle platného ceníku služeb České pošty.

Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem. Jestliže čtenář nedodržuje ustanovení knihovního řádu, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Právo užívat služeb knihovny je možné odebrat čtenáři i z hygienických důvodů.

Tento knihovní řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2015.

 

 

----------

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna ve Zdíkově, evid. číslo: 2251/2002.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

- povinné identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu...);

- nepovinné údaje (doručovací adresa, e-mail, telefon...);

- služební údaje (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání, ...);

- účetní údaje o provedených peněžních transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech;

- další údaje (údaje o ZTP, ...).

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok po ukončení. Registrovaný uživatel může také požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejich služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás.

 

 

----------

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Jak Obecní knihovna ve Zdíkově nakládá s osobními údaji, k čemu je využívá, jak je chrání? Zde jsou základní informace pro uživatele.

 

Jaké údaje sbíráme a k čemu je využíváme

Knihovna je otevřený prostor a její služby může využívat každý. Základním dokumentem, upravujícím práva a povinnosti knihovny i uživatelů, je Knihovní řád. Některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát jeho osobní údaje. Jde  zejména o půjčování dokumentů mimo prostory knihovny (tzv. absenční služby) a služby na to navázané (správa čtenářského konta, rezervace, historie výpůjček, apod.), ale i některé služby poskytované přímo v prostorách knihovny (např. přihlášení na akci s omezeným počtem účastníků). Tyto adresné služby nabízíme registrovaným čtenářům, kteří se k jejich využívání přihlašují vyplněním přihlášky.

 

Údaje pro poskytování (lepších) služeb

Pro půjčování dokumentů čtenářům mimo prostory knihovny potřebujeme základní údaje o člověku, který chce tyto služby využívat, tedy jméno a příjmení, datum narození a adresu. V případě dětí do 15 let pak potřebujeme stejné údaje od jejich zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

 

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou využívány pro efektivnější komunikaci se čtenáři a pro jejich informování o stavu čtenářského konta, splněných rezervacích či objednávkách nebo o nových službách a akcích knihovny, případně pro zasílání upomenutí o nevrácené výpůjčky.

 

Knihovna dále zpracovává údaj o tom, zda je čtenář studentem či důchodcem, a to v případě, že si čtenář přeje čerpat výhody s tím spojené (např. snížené uživatelské poplatky, půjčování speciálních fondů, apod.).

 

Poštovní adresa čtenáře je využívána pokud není uveden jiný kontakt na uživatele, a to nejčastěji k vyrozumění o nevrácení výpůjček.

 

Knihovna uchovává historii výpůjček a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací i pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může písemně požádat o její smazání, a to pouze osobní návštěvou v knihovně a po ověření totožnosti pracovníkem knihovny. Stejným způsobem může čtenář požádat i o ukončení své registrace a anonymizaci celého čtenářského konta.

 

Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu pravidelně využívají, a jejich potřeb, můžeme naše služby rozvíjet. Údaje z výpůjční činnosti mohou posloužit např. k lepší profilaci knihovního fondu.

 

Kde najdete údaje, které o vás knihovna uchovává

Náhled na většinu osobních údajů, které knihovna o čtenářích uchovává, nabízí online čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení (pomocí čtenářského čísla a hesla) na webových stránkách knihovny www.knihovnazdikov.estranky.cz. Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo. Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o osobě (identifikační a kontaktní údaje), ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček od začátku registrace, platební údaje včetně historie plateb, informace o rezervacích apod.

 

Čtenář má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat v tištěné či v elektronické podobě. První výpis poskytneme zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele.

 

Aktuálnost a úprava osobních údajů

Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá. Prosíme čtenáře, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě. Některé osobní údaje si čtenáři mohou sami upravovat ve svém čtenářském kontě

 

Upozorňujeme, že některé zprávy knihovna zasílá pouze elektronicky. Jde například o upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, informace o první upomínce či pozvánky na akce. Tyto zprávy vám tedy můžeme odesílat, pouze máme-li váš správný e-mail či telefonní číslo.

 

Jak dlouho knihovna údaje uchovává a jak je anonymizuje

Údaje jsou uchovávány po celou dobu platnosti registrace čtenáře a následně po dobu 5 let. Během těchto 5 let má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.

O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny. I v takovém případě si samozřejmě může v budoucnu zřídit novou registraci.

 

Zpracování jinými subjekty

Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných uživatelů ve vlastním knihovním systému Clavius od firmy LANius, s.r.o. a nikomu je tedy za účelem správy nepředává.

 

Pořizování dokumentace při kulturních a vzdělávacích akcích knihovny

Upozorňujeme čtenáře, že během kulturních a vzdělávacích akcí knihovny může být pořizována fotodokumentace, případně audiovizuální záznamy. Pokud si návštěvník nepřeje být tímto způsobem zachycen, je povinen na to organizátory upozornit předem.

 

Osobní údaje pod kontrolou

Knihovna spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však můžete přispět i vy svým odpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám, přihlásit se do knihovny může každý. Nesdělujte přihlašovací údaje k čtenářskému online kontu dalším osobám. V případě využívání počítačů pro veřejnost se při odchodu přesvědčte, že jste se odhlásili z využívaných služeb a nenechali v počítači uložené soubory s osobními údaji . A hlavně nezapomínejte na pultech ani u počítačů ležet své osobní doklady.

 

Ochrana osobních údajů v ČR

Česká republika je jako členská země Evropské unie povinna respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. V současné době pro ochranu osobních údajů je to zejména nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25.5.2018. Dohled nad dodržování nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné se obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na naši knihovnu.